Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació al contribuent

1. GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS   

1.A) TRIBUTS CEDITS A L’OAGRTL – Diputació de Lleida

 • Impost sobre béns immobles (URBANA, RÚSTICA, BICES)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IMVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa pel servei de recollida d’escombraries i altres residus urbans
 • Taxa pel servei de clavegueram

LLOC DE GESTIÓ I PAGAMENT

Per informació, estat dels rebuts, còpies dels rebuts i canvis de domiciliació bancària podeu adreçar-vos a l’OAGRTL a través de qualsevol dels mitjans anteriors, o a l’Ajuntament de l’EMD de Fontllonga i Ametlla per qualsevol dels mitjans de l’apartat següent.

 

1.B) TRIBUTS PROPIS DE L’EMD DE FONTLLONGA I AMETLLA

Taxes i altres tributs no inclosos a l’apartat 1.A) anterior

LLOC DE GESTIÓ I PAGAMENT

 • EMD DE FONTLLONGA I AMETLLA - AJUNTAMENT DE CAMARASA
 • Plaça Major, 1.- 25613 Camarasa
 • Telèfon: 973 42 00 09
 • Fax: 973 980211
 • Email: emd@fontllongaiametlla.ddl.net
 • Seu electrònica de l’EMD de Fontllonga i Ametlla

Per canvis de nom de rebuts i altres gestions, adreceu-vos a l’EMD de Fontllonga i Ametlla per qualsevol dels mitjans anteriors.

 

2. CALENDARI DE COBRANÇA DE TRIBUTS

1a COBRANÇA (MARÇ – ABRIL): vehicles

2a COBRANÇA (MAIG – JUNY):

3a COBRANÇA (SETEMBRE - NOVEMBRE): escombraries i clavegueram

IBI URBANA

 • Rebuts no domiciliats: MAIG – JUNY
 • Rebuts domiciliats (fraccionats en tres rebuts): JUNY – AGOST – NOVEMBRE

IBI RÚSTICA (SETEMBRE – NOVEMBRE)